Адыгем и къэрал уэрэдыр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Адыгем и къэрал уэрэдыр (урбз. Гимн Республики Адыгея) — къэрал инэшан зы Адыгейм.

Текст[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Тихэгъэгу кӀacэу тигупсэр
Адыгэ чӀыгушъ, терэӀ.
Зы бын-унагъоу лъэпкъыбэр
ЩызэгурыӀoy щэрэӀ.

Жъыу:

ШӀyм факӀy, лъыкӀyaт,
Республикэу тиунэ дах.
Егъэхъу, зыӀaт,
Республикэу тигугъэ лъаг —
Уилъэнкън хъишъэр фэӀyaт.

Дунаим ичӀыпӀэ шӀaгъор
Нахьыжъмэ тэ къытфыхах,
Ахэмэ ялӀыгъэ-шӀaгъэ
ЛӀэшӀэгъумэ къызэӀэпах.

Хьазабмэ уахэмытыжьэу
Уитыгъэ нэфи ншъхьащыт.
Россием зыкӀэ ущыщэу
Ащ гукӀи ущышъхьафит.

Тэ тыщыӀэфэ — егъашӀэмъ —
ТичӀыгоу тыгур щӀэщт.
Тиуашъуи, тыгъи бэгъашӀэ
Тфэхъоу тикӀacэу тиӀэщт.

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Last edited 6 years ago by YiFeiBot