Докъушыкъуей

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Къуажэ
Докъушыкъуей
Къэрал Урысей
Республикэ Къэбэрдей-Балъкъэр
Муниципал куей Аруан
Къуажэ жылагъуэ Докъушыкъуей
Кординатхэр Кординатхэр: 43°28′20″ с. ш. 43°51′22″ в. д. / 43.472222° с. ш. 43.856111° в. д. (G) (Я)43°28′20″ с. ш. 43°51′22″ в. д. / 43.472222° с. ш. 43.856111° в. д. (G) (Я)
Къуажэ жылагъуэм
и тхьэмадэр
Мырзэ Къэшиф и къуэ Хьэчим
Щаухуар 1640 гъэращ
И инагъыр 59 км²
Курыт лъэгагъыр 404 м
Жылэр 6 631 цӀыхуу (2016)
Ӏувагъыр 112 цӀыху/км²
Лъэпкъхэр адыгэхэр
Динхэр муслъымэн-суннэтетхэр
Дэсхэм зэреджэр докъушыкъуейхэр
Зэманыгъуэр UTC+3
Телефоным и кодыр +7 86635
Почтэ индексыр 361 325
Автом и кодыр 07
ОКАТО 83240000010
Докъушыкъуей (Урысей)
Докъушыкъуей (Къэбэрдей-Балъкъэр)

Докъушыкъуей (урбз. Старый Черек) — Аруан куеим хыхьэ къуажэ.

Хэкумэтх[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Къуажэр Аруан куеим и дыгъэкъуэкӀыпӀэмкӀэ гъэзащ, Шэрэдж и ижь лъэныкъуэмкӀэ кӀэрысу. Къуажэм щыщӀэдзауэ къедзыгъуэ къалащхьэ Нарткъалэ нэс 15 км дэлъщ, Налшык къалэ нэс 23 км дэлъщ. Къуажэм пхырокӀ федералнэ гъуэушхуэ «Кавказ».

Къуажэ нэхъ пэгъунэгъухэр — Псыгуэнсу, Аруан, Ишхъэрэ Къуэжьыкъуей, Къуэжьыкъуей.

Къуажэр джабащхьэм тесщ. Джабэр япэм Шэрэдж къиуху гуилъэсыкӀти, абы щхьа псым и ижь лъэныкъэуэм дамбэ ӀуащӀыхьащ. Псым и сэмэгу лъэныкъуэмкӀэ мэз цӀыкӀу «Ныджэ» иӀэщ.

Къуажэм и ику лъагагъыр 375 метрэкӀэ хы Ӏуфэм къыщхьэщокӀ.

Тхыдэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Яухуауэ щабж гъэр — 1640 гъэращ. Къуажэр зыухуар Къэбэрдейм пщӀэщхуэ зиӀэу щыта Докъушыкъуэ пшыхэращ.

1920 гъэм советхэм къэралыр яубыда иуж, къуажэм и цӀэр яхъуэжащ, пщым и цӀэр зэрызэрихьэм щхьа. Абы къыхэкӀыу къуажэм фӀащащ цӀэщӀэ Старэ Шэрэдж. Ауэ къужэдэсхэр къуажэм иджыри зэреджэр Докъушыкъуейщ.

1944 гъэ хухъу Аруан куейм и къэлащхьэу щытащ.

Жылэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ЦӀыху бжыгъэр
2010[1] 2012[2] 2013[3]
6 203 6 314 6 324

Жылэ дэсым и Ӏувагъыр — 112 цӀыху/км²

Лъэпкъ дэсхэр (2010 гъэ)[4]
Лъэпкъ ЦӀыху бжыгъэр Ӏыхьэр
 %
адыгэхэр 6 145 99,1 %
адрейхэр 58 0,8 %
псори 6 203 100 %

ЕджапӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Курыт еджапӀэ № 1
  • Курыт еджапӀэ № 2
  • Курыт еджапӀэ № 3
  • КъБАПЛ
  • ПэщӀэдзэ еджапӀэ сабий сад № 1
  • ПэщӀэдзэ еджапӀэ сабий сад № 2
  • ПэщӀэдзэ еджапӀэ сабий сад № 3

Сымаджэщ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Зы сымаджэщ дэтщ

Дин[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

МэжджытитӀ дэтщ

Экономикэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Къуажэм пхъащхьэмыщхьэ щӀапӀэ куэд иӀэщ. Губгъуэхэр гъэхуауэ къагъэсэбэп. ХадэхэкӀхэр щащэну бэзэрищ щыухуащ.

Къуажэм предприятиеу щы дэтщ. Шэрэдж псыхъуэм мывэ захуэ дэлъхэр даш. Псыхъуэм аткӀэ фӀэмыщӀ щӀым къыщыщӀах.

ЦӀэрыӀуэ къыщыхъуахэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • КӀуащ Ибрахьим и къуэ БетӀал (1920-1957) — адыгэ цӀэрыӀуэ тхакӀуэ.
  • Иуан Талиб и къуэ Хьэсэн — Совет Зэхэтым и Герой.

Гулъытэгъуэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]