Докъушыкъуей

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Къуажэ
Докъушыкъуей
Старый Черек в позднюю осень.jpg
Къэрал Урысей
Республикэ Къэбэрдей-Балъкъэр
Муниципал куей Аруан
Къуажэ жылагъуэ Докъушыкъуей
Кординатхэр Кординатхэр: 43°28′20″ с. ш. 43°51′22″ в. д. / 43.472222° с. ш. 43.856111° в. д. (G) (Я)43°28′20″ с. ш. 43°51′22″ в. д. / 43.472222° с. ш. 43.856111° в. д. (G) (Я)
Къуажэ жылагъуэм
и тхьэмадэр
Мырзэ Къэшиф и къуэ Хьэчим
Щаухуар 1640 гъэращ
И инагъыр 59 км²
Курыт лъэгагъыр 404 м
Жылэр 6 631 цӀыхуу (2016)
Ӏувагъыр 112 цӀыху/км²
Лъэпкъхэр адыгэхэр
Динхэр муслъымэн-суннэтетхэр
Дэсхэм зэреджэр докъушыкъуейхэр
Зэманыгъуэр UTC+3
Телефоным и кодыр +7 86635
Почтэ индексыр 361 325
Автом и кодыр 07
ОКАТО 83240000010
Докъушыкъуей (Урысей)
Red pog.png
Докъушыкъуей (Къэбэрдей-Балъкъэр)
Red pog.png

Докъушыкъуей (урбз. Старый Черек) — Аруан куеим хыхьэ къуажэ.

Хэкумэтх[гъэтэрэзын | edit source]

Къуажэр Аруан куеим и дыгъэкъуэкIыпIэмкIэ гъэзащ, Шэрэдж и ижь лъэныкъуэмкIэ кIэрысу. Къуажэм щыщIэдзауэ къедзыгъуэ къалащхьэ Нарткъалэ нэс 15 км дэлъщ, Налшык къалэ нэс 23 км дэлъщ. Къуажэм пхырокI федералнэ гъуэушхуэ «Кавказ».

Къуажэ нэхъ пэгъунэгъухэр — Псыгуэнсу, Аруан, Ишхъэрэ Къуэжьыкъуей, Къуэжьыкъуей.

Къуажэр джабащхьэм тесщ. Джабэр япэм Шэрэдж къиуху гуилъэсыкIти, абы щхьа псым и ижь лъэныкъэуэм дамбэ IуащIыхьащ. Псым и сэмэгу лъэныкъуэмкIэ мэз цIыкIу «Ныджэ» иIэщ.

Къуажэм и ику лъагагъыр 375 метрэкIэ хы Iуфэм къыщхьэщокI.

Тхыдэ[гъэтэрэзын | edit source]

Яухуауэ щабж гъэр — 1640 гъэращ. Къуажэр зыухуар Къэбэрдейм пщIэщхуэ зиIэу щыта Докъушыкъуэ пшыхэращ.

1920 гъэм советхэм къэралыр яубыда иуж, къуажэм и цIэр яхъуэжащ, пщым и цIэр зэрызэрихьэм щхьа. Абы къыхэкIыу къуажэм фlащащ цIэщIэ Старэ Шэрэдж. Ауэ къужэдэсхэр къуажэм иджыри зэреджэр Докъушыкъуейщ.

1944 гъэ хухъу Аруан куейм и къэлащхьэу щытащ.

Жылэ[гъэтэрэзын | edit source]

ЦIыху бжыгъэр
2010[1] 2012[2] 2013[3]
6 203 6 314 6 324

Жылэ дэсым и Iувагъыр — 112 цӀыху/км²

Лъэпкъ дэсхэр (2010 гъэ)[4]
Лъэпкъ ЦIыху бжыгъэр Iыхьэр
 %
адыгэхэр 6 145 99,1 %
адрейхэр 58 0,8 %
псори 6 203 100 %

ЕджапIэхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Курыт еджапIэ № 1
  • Курыт еджапIэ № 2
  • Курыт еджапIэ № 3
  • КъБАПЛ
  • ПэщIэдзэ еджапIэ сабий сад № 1
  • ПэщIэдзэ еджапIэ сабий сад № 2
  • ПэщIэдзэ еджапIэ сабий сад № 3

Сымаджэщ[гъэтэрэзын | edit source]

Зы сымаджэщ дэтщ

Дин[гъэтэрэзын | edit source]

МэжджытитI дэтщ

Экономикэ[гъэтэрэзын | edit source]

Къуажэм пхъащхьэмыщхьэ щIапIэ куэд иIэщ. Губгъуэхэр гъэхуауэ къагъэсэбэп. ХадэхэкIхэр щащэну бэзэрищ щыухуащ.

Къуажэм предприятиеу щы дэтщ. Шэрэдж псыхъуэм мывэ захуэ дэлъхэр даш. Псыхъуэм аткIэ фIэмыщI щIым къыщыщIах.

ЦIэрыIуэ къыщыхъуахэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • КIуащ Ибрахьим и къуэ БетIал (1920-1957) — адыгэ цIэрыIуэ тхакIуэ.
  • Иуан Талиб и къуэ Хьэсэн — Совет Зэхэтым и Герой.

Гулъытэгъуэ[гъэтэрэзын | edit source]

ТехьэпIэхэр[гъэтэрэзын | edit source]