Шэрэдж

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Шэрэдж
урбз. Черек
Сурэт

Кординатхэр: 43°42′01.45″ с. ш. 44°03′01.98″ в. д. / 43.700403° с. ш. 44.05055° в. д. (G)

КӀыхьагъыр: 76 км
Псыхъуэм и инагъыр: 3, 070 км²
КъызхэкӀыр: Къаукъаз тхышхуэ
И пэр: Бэхъсэн
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Къэбэрдей-Балъкъэр

Шэрэдж (урбз. Черек) — Урысейм хэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и щӀыпӀэм хэж псыщ Бэхъсэным хэлъадэу, кӀыхьагъыр км. 76 хуэдиз мэхъур. ПситӀ зэхэлъэдапӀэм (Шэрэджхахуэрэ Шэрэдж анэрэ) къыщӀедзэщ.