Псыхэуэгъуэжь

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Псыхэуэгъуэжь
Псыхэуэгъуэжь
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Псыхэуэбзагуэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Псыхэуэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Псыхэуэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Псыхэуэгъуэжь
Латин цӀэр
Ardeola ralloides
Scopoli, 1769
И щӀыпӀэр
сурэт
    здигъуалъхьэр
    гъэпсом
    щӀымахуэр здырих


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 174864
NCBI 670334

Псыхэуэгъуэжь (лат-бз. Ardeola ralloides) — псыхэуэ лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Пщэмрэ хулъащхьэмрэ гъуэжь-фагъуэщ, адрей лӀэужьыгъуэхэм ялъытауэ нэхъ цӀыкӀущ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Ищхъэрэ Къаукъазым куэду щогъуалъхьэ Псыжъ, Тэрч, нэгъуэщӀ псыежэххэр Хы ФӀыцӀэм, Хы МыутӀэм, Хы Каспийм щыхэлъадэ щӀыпӀэхэм. Щопсэу Азиэм, Еуропэ КъуэкӀыпӀэм, Африкэм, нэгъуэщӀ щӀыпӀэхэм.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.