Тэрч

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Тэрч
Сурэт
КӀыхьагъыр: 623 км
Псыхъуэм и инагъыр: 43 200 км²
Псыхъуэр: Хы Каспий
Псыуэ ихьыр: 305
КъызхэкӀыр: Зильга-хох (Курджы)
КъыхэжыпӀэ щӀыпӀэм и лъэгагъыр: 2 713 м
И пэр: Хы Къарс
Псы ежэхыгъэм и къуэншагъыр: 4,40 м/км
Хэкур: Курджы, Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Ипшъэ Осетиэ, Къэбэрдей-Балъкъэр, Ставропол Къэрал, Мычгыш Республикэ, Республикэ Дагъыстэн
ГВР: 07020000212108200002513
ЩӀыпӀэтхыпхъэ
Тэрч Уикисурэтылъэм

Тэрч (урбз. Терек, хъыр-бз. თერგი, къэр.-балъкъ. Терк суу, ос-бз. Терк, Терчыдон, ингуш-бз. Тийрк, мыч-бз. Терка) — Ишъхъэрэ Къаукъазым и псы.

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]