Псыхэуэхэр

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Псыхэуэхэр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Псыхэуэбзагуэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Псыхэуэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Псыхэуэхэр
Латин цӀэр
Ardea
Linnaeus, 1758

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 174772
NCBI 30389

Псыхэухэр (лат-бз. Ardea) — псыхэуэ лъэпкъым щыщ лъэпкъыгъуэщ.

Къуалэбзу пӀащэхэщ, псыхъуэхэм, псыпцӀэхэм, хыкъумхэм я Ӏуфэм гъунэгъуу мэпсэухэр. ФӀыуэ зэхэщӀыхьахэщ: лъакъуэ, пщэ кӀыхьхэщ, пэ папцӀэ кӀыхь лъэшщ, лӀэужьыгъуэ куэдым я щхьэщӀыбым цы Ӏэрамэ къыхокӀ.

ЗэхэгъэкӀыгъэр[гъэтэрэзын | edit source]

Лъэпкъыгъуэм лӀэужьыгъуэ 14 зэщӀеубыдэ, ахэр:


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.