ПсыпцӀэджэд

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
ПсыпцӀэджэд
ПсыпцӀэджэд
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Къру хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: МэкъупӀэджэд лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: МэкъупӀэджэдхэр
ЛӀэужъыгъуэ: ПсыпцӀэбабыщ
Латин цӀэр
Rallus aquaticus
Linnaeus, 1758
И щӀыпӀэр
сурэт
    здигъуалъхьэр
    гъэпсом
    щӀымахуэр здырих

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 176223
NCBI 54496
Rallus aquaticus

ПсыпцӀэджэд (лат-бз. Rallus aquaticus) — мэкъупӀэджэд лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[гъэтэрэзын | edit source]

ТеплъэкӀи инагъкӀи мэкъупӀэджэдым хуэдизщ. ТхыцӀэр фӀыцӀэ-лыдщ, цы гъунэхэр гъуэжь-гъуабжафэу къекӀуэкӀыу. Ныбэ щӀагъыр щхъуэ-жырыфэщ.

Здэпсэухэр[гъэтэрэзын | edit source]

Щопсэу Еуропэм къыщыщӀэдзауэ КъуэкӀыпӀэ Жыжьэм нэгъунэ, Ищхъэрэ Африкэм, Азиэм ипщэ лъэныкъуэм. Къаукъазым щымащӀэкъым. Орнитолог Росиковым 1884 гъ. зэригъувамкӀэ[1]Балъкъ псыхъуэм мылъэтэжу щопсэу. Уеблэмэ, мыбдежым бжыхьэм псыпцӀэджэдхэр нэхъыбэ щохъу, ищхъэрэ щӀыпӀэхэм къилъэтыкӀыурэ.

Уащыхуозэ тафэхэм, бгы лъапэхэм. Щогъуалъхьэ къамыл, ӀутӀанэ, бгъэн, нэгъуэщӀ псыудз кӀырхэм. Йосыф, псым телъ удзыпкъэхэм, тхьэпэхэм ирокӀуэф. ЩӀымахуэм щыплъагъунущ псы мыщтхэм ягъунэгъуу.

Ӏусыр[гъэтэрэзын | edit source]

Ӏусым хохьэ псыудз, хьэмбылу, псыдыуэ, нэщӀэпкӀэ, псыцӀыв, н.къ.

Гу лъытэ[гъэтэрэзын | edit source]

  1. Маламусов Х.Т. К биологии куриных птиц Кабардино-Балкарии. Уч. зап. Кабардино-Балкарского ун-та. вып. 12. 1961.

Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.