Арджэн (удз)

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Арджэн
Арджэн тхьэмпэбгъуэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: КъэкӀыгъэхэр
Къудамэ: Джылэзэхуэшъа
ХэкӀ: Захуэхэ
ХэкӀыгъуэ: Гъашэхэ
Лъэпкъ: Арджэнхэ
Лъэпкъыгъуэ: Арджэн
Латин цӀэр
Typha L.


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 42324
NCBI 4732

Арджэн (лат-бз. Typha, урбз. Рогоз) — псыпцӀэхэм къэкӀ удз лъагэ, тропикхэмрэ, курыт лъэныкъуэм хэт къыралъхэмрэ. Итхьампэхэр кӀыхь, лъабжъэм къыщыкӀэдзауэ къыхэкӀыу, ипкъыр шыгу гъуабджэ хьалъэкӀэ еухыр.

Урысейм иеуропэ лъэныкъуэм арджэным хуэдэ удзу пӀлӀы къэкӀыр.

ИпӀкъым фӀэт шыгур щыхъум идей бжъэхуц мэхъур.

ЛъэпӀкъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Typha angustata
  • Typha angustifolia - Арджэн тхьампэзэв
  • Typha domingensis
  • Typha elephantina
  • Typha latifolia - Аржэн тхьампэбгъуэ
  • Typha laxmannii
  • Typha lugdunensis
  • Typha minima
  • Typha orientalis

Арджэн тхьампэ зэв[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Удз илъэс бжъыгъэкӀэ къэкӀ, икӀыхьагъыр м. 2 нэсу, лъабжъэ гъум иӀу. Итхьампэхэр занкӀэ см 1 хуэдиз хъууэ. Адрей арджэну хъуам хуэду псы Ӏуфэхэм шэдхэм къокӀыр. Гъэгъэн щыкӀидзэр мэкъуауэгъуэ-бадзэуэгъуэ мазэхэм

Арджэн тхьампэ бгъуэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ШӀыпӀэ куэдхэм къыщокӀыр, Ӏуву зэкӀэкӀыу, нэхъыбу Урысейм икухэм. Адрейхэм зэрамыхьчыр итхьампэ бгъуэхэмкӀэ см 2 нэсу.

КъыздэкӀыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Япэрей РССЗ-ым икъэралу хъуам къыщокӀхэ, КъуэкӀыпӀэ Джыжэмрэ КъуэкӀыпӀэ Сыбырымрэ щымыхъукӀэ. Псы чэнджхэм, псыхъурейхэм я Ӏуфэхэм.