Тафэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Тафэ

Тафэ (фр-бз. plage, ин-бз. beach) — псымрэ жьымрэ я Iерозиэм къагъэхъуауэ, хы Iуфэм ерэ дэтхэ нэгъуэщI псылъэ Iуфэми Iулъ щIы захуэ.

Тафэхэр зэрызэхадз[гъэтэрэзын | edit source]

Тафэ Iуфэм Iулъым елъытауэ, ахэр яугуэш пшахъуэ, зэхэпща е мывэкIэщхъ тафэкIэ.

Иныкъуэм деж гуп хэхауэ ябж къалэм IэрыщIу дащIыхьа тафэхэр. Абыхэм я нэхъыбапIэм дыгъэ зебгъэу фIэкIа зыщыбгъэпскI хъунукъым.

Къызэрагъэсэбэп[гъэтэрэзын | edit source]

ЦIыхухэм тафэхэр и нэхъыбэм зыщагъэпсэхун, зыщагъэпскIын, дыгъэ зрагъэун щхьэщ къыщІагъэсэбэпыр. Абыхэм щхьэ иныкъуэ тафэ Iуфэхэм деж жьауэхэр, гъуэлъыпIэ цIыкIухэр е нэмыщI гуэрхэр ягъэувхэр. Апхуэдэ тафэхэм «яухуакIэ» йоджэ, апхуэдэ тыншыпIэ тафэм имыIэм «ямыухуауэ» йоджэ. Иныкъуэ «яухуа тафэхэм», хъумапIэ станцрэ япэ дэIэпыкъугъуэ пунктрэ яIэщ.

Тафэхэм цIыху куэд зэрыщызэхуэсым щхьэ, абыхэм унафэ трагъэхьэ тафэр къабзэу щагъэтыну. Абы къыхэкIыу тафэр къабзэу щагъэтын щхьэ, иныкъуэ тафэхэм зыбгъэпсэхуну ущыдыхьэм деж ахъшэ ептын хуейщ.

Абыхэм нэмыщI тафэ Iуфэхэм деж псыр зэры чэнджым щхьэ, абдежхэм деж Iэщхэр псы ирагъэфэну Iуахуэ, щыгъын щажьыщI ерэ икIи нэгъуэщI гуэрхэр щащIэ.

Спортым епхауэ, тафэхэм деж щрагъэкIуэкIхэр — тафэ волейбол, тафэ футбол, тафэ гандбол икIи нэгъуэщI джэгу къом.

Сэбэп зэрыхъухэр[гъэтэрэзын | edit source]

Езы-езыуэ къэхъуа тафэхэм Iуфэ зыIулъхэм я дежкIэ мыхьэнэшхуэ яIэщ. Тафэхэм деж псыр чэндж зэрыхъум щхьэ, псым и къарур абдежхэм деж мащIэ мэхъури, Iуфэм Iулъхэр IуригъэлъэсыкIкъым.

Абы къыхэкIыуи тафэ Iуфэхэм пэгъунэгъуу пшахъуэ е мывэкIэщхъ ипшыну ядэкъым. ЦIыхухэми тафэхэр яхъумэн щхьэ, абыхэм я Iуфэхэм деж мол IуащIыхь.

Гъуэзэджэ фактхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Дунейм и нэхъ кIыхь дыдэ тафэр Бангладеш щыIэщ — ар Кокс-Бэзэр къалэм и хы Iуфэм деж Iулъщ. И кIыхьагъыр 125 км мэхъу[1].
  • Къалэ тафэ нэхъ кIыхь дыдэр Бразилэм щыIэщ — ар Копакабанэ и Iуфэм деж Iулъщ. И кIыхьагъыр километриплI мэхъу[2].
  • Дунейм япэ дыдэу зыгъэпсэхупIэу зэIуаха тафэр — Аустралиэм и Сидней къалэм деж Iулъ Бонди тафэращ. Ар 1882 гъэм зыгъэпсэхупIэ статус зиIэ тафэу ятхауэ щтащ.
  • Псом нэхъ нэхъ къабзэ тафэу ябж — Кубэм и тафэ Варадерэ
  • Псом нэхъ нэхъ щэху тафэу ябж — Индонезиэм и тафэ Ломбок

Сурэтылъэ[гъэтэрэзын | edit source]

ТехьэпIэхэр[гъэтэрэзын | edit source]

Гулъытэгъуэ[гъэтэрэзын | edit source]