МэкъупӀэджэд

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
МэкъупӀэджэд
МэкъупӀэджэд
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Къру хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: МэкъупӀэджэд лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: МэкъупӀэджэдхэр
ЛӀэужъыгъуэ: МэкъупӀэджэд
Латин цӀэр
Crex crex
Linnaeus, 1758
И щӀыпӀэр
сурэт
    здигъуалъхьэр
    щӀымахуэр здырих


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 176277
NCBI 185586
Crex crex

МэкъупӀэджэд (лат-бз. Crex crex) — мэкъупӀэджэд лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ЩӀылъэ къуалэбзу мыинщ, къешэч г. 150. И ӀэплъэпкъкӀи и теплъэкӀи бгъэнджэдым ещхьщ. ТеплъэкӀэ гъуабжэ-хужьыфэщ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Щыкуэдщ Еуропэм, Азиэ ЦӀыкӀум, Сыбырым, Къаукъазым. Мэлъэтэж. ЩӀылъэрыгъуалъхьэщ, щыгъуэлъхьэну нэхъ къыхех мэкъупӀэ псыӀэхэр, гъурц гуэрэнхэр хэту, гъавэ щӀапӀэхэр, тхьэпищудз зытелъ хьэсэхэр, мэз гъуапэхэр. Къизышри зыпӀри анэращ. ФокӀадэм лъэтэжын яублэ. Къаукъаз мэкъупӀэджэдхэм щӀымахуэр Африкэм щрах.

Ӏусыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Ӏусым хохьэ удз жылэ, гъавэ, хьэпщхупщ.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.