ЦӀэмэз

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Къалэ
ЦӀэмэз
Нып Дэмыгъэ
Нып Дэмыгъэ
Къэрал Урысей
Федерациэм и субъект Краснодар Къэрал
Кординатхэр Кординатхэр: 44°43′00″ с. ш. 37°46′00″ в. д. / 44.716667° с. ш. 37.766667° в. д. (G) (Я)44°43′00″ с. ш. 37°46′00″ в. д. / 44.716667° с. ш. 37.766667° в. д. (G) (Я)
КӀуэцӀ гуэшыгъуэр Куейуэ 5:
ЦӀэмэз,
КъуэкӀыпӀэ,
ХыӀуфэгъуэ,
Курыт,
Ипшъэ
Мэр Владимир Ильич Синяговский
Щыхалъхьар 1838
Хьэблэ  1866
И инагъыр 835 км²
Агломерациэ 282 600
Зэманыгъуэр UTC+3
Почтэ индексхэр 353900—353925
Автом и кодыр 23; 93
Официал сайтыр http://admin.novoros.com
ЦӀэмэз (Урысей)
Red pog.png
ЦӀэмэз (Краснодар щIыгу)
Red pog.png

ЦӀэмэз (урбз. Новороссийск) — Урысейм хэт Краснодар къэралым и зы къалэ.

Джылу дэсыр 228, 243 (2009 гъэмкӀэ).

Къалэр ЦӀэмэз-хыжъэм Ӏулъ, Хы ФӀыцӀэм и Ӏуфэм.

Тхыдэр[гъэтэрэзын | edit source]

VI ди лъэхъэнэм ипӀэм ЦӀэмэз-хыжъэм синдхэр щыпсоуа. ШӀы-лэжьыгъэм, щэхуэным пылъху, алыдж лъэпкъымрэ абыхэмрэ зэпылъу.

V ди лъэхъэнэм ипӀэм синдхэм я къэрал зэфӀоувэр.

V ди лъэхъэнэм ипӀэм иджырей ЦӀэмэзым идежь къалэ Бата зэфӀоувэр Боспор къэралым и къалэ гунапкъэм Ӏут. Къалэм дэсхэр щэхуэным пылъ, алыдж куэду дэс.

II ди лъэхъэнэм ипӀэм Батам аланхэр къытоуэри зэхакъутэ.

II ди лъэхъэнэм ипӀэм иджырей адыгэцӀэр къытонэ хыжьэм. Адыгэ лъэпкъхэм хазархэр, къэзанхэр къатоуэ зэпыт, къалэр хом-хомурэ яубыду езы адыгэхэр ӀуашъхьэхэмкӀэ хэкӀху.

XIII лъэхъэнэм ЦӀэмэз-хыжъэр къэзанхэм яӀыгъ. ЦӀэмэз и псыхъуэм идежь быдапӀэ Батарио ягъэувыр. БыдапӀэр урымхэм (генуэзхэм) яшъыр а лъэхъэнэхэм щэхуэн гъогу КъуэкӀыпӀэмрэ КъуэхьапӀэмрэ язэхуаку дэлъахэр яӀыгът. А быдапӀэр адыгэхэм я зэкӀуэхэм зыщахъумэн шъхьакӀэ ягъуват.

1453 гъэм тырку-осмэнхэм Константинополыр яубыд. Таманымрэ ЦӀэмэзымрэ тыркум я мэхъур.

Къалэ закъуэм и быдапӀэм щымыхъукӀэ тыркухэм я ӀанатӀэр фӀэкӀтэкъым, къалэм ихъуреягъ шӀыпэм натхъуэдж лъэпкъыр ису щыта.

Nov Pan.jpg