Jump to content

Уэрп къедзыгъуэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Уэрп къедзыгъуэ
аб-бз. Уарп район
урбз. Урупский район
Уэрп къедзыгъуэ шӀыпӀэтхыпхъэм
Къэрал Урысей
Статус муниципал къедзыгъуэ
Зыхэхьэр Къэрэшей-Шэрджэс
Къалэнэхъышъхьэ Преградная
Махуэ щыхэлъхьар 1938
Тхьэмадэ Белонин Виктор Владимирович
Джылэр (2010)
25 683 (7-рей пӀэ)
Ӏувагъыр 6,4 цӀыху/км²
Инагъыр 2782 км²
Зэманыгъуэ MSK (UTC+3)
Автохэм я номер кодхэр 09

Уэрп къедзыгъуэ (аб-бз. Уарп район, урбз. Урупский район) — Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и зы администрациэ къедзыгъуэ.

Хьэблэ нэхъышъхьэр — Преградная.

Джылу дэсыр — мин 25, 683 (2010 гъэмкӀэ).

И инагъыр — 2782 км².

Last edited 6 years ago by YiFeiBot