Jump to content

Адыгэ-Хьэблэ къедзыгъуэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Адыгэ-Хьэблэ къедзыгъуэ
аб-бз. Адыгьа-ХӀабльа район
урбз. Адыге-Хабльский район
Адыгэ-Хьэблэ къедзыгъуэ шӀыпӀэтхыпхъэм
Къэрал Урысей
Статус муниципал къедзыгъуэ
Зыхэхьэр Къэрэшей-Шэрджэс
Къалэнэхъышъхьэ Адыгэ-Хьэблэ
Махуэ щыхэлъхьар 1957
Тхьэмадэ Къардэн СулътӀан Нурдин и къуэ
Джылэр (2010)
11 931 (10-рей пӀэ)
Ӏувагъыр 48,6 цӀыху/км²
Инагъыр 531 км²
Зэманыгъуэ MSK (UTC+3)
Автохэм я номер кодхэр 09

Адыгэ-Хьэблэ къедзыгъуэ (аб-бз. Адыгьа-ХӀабльа район, урбз. Адыге-Хабльский район) — Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и зы администрациэ къедзыгъуэ.

Хьэблэ нэхъышъхьэр — Адыгэ-Хьэблэ къуаджэ.

Джылу дэсыр — мин 11, 931 (2010 гъэмкӀэ).

И инагъыр — 531 км².

Last edited 6 years ago by YiFeiBot