Жэгуэтэныпэ къедзыгъуэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Жэгуэтэныпэ къедзыгъуэ
аб-бз. Усть-Джьгваты район
къэр.-балъкъ. Джёгетей Аягъы район
урбз. Усть-Джегутинский район
Жэгуэтэныпэ къедзыгъуэ шӀыпӀэтхыпхъэм
Къэрал Урысей
Статус муниципал къедзыгъуэ
Зыхэхьэр Къэрэшей-Шэрджэс
Къалэнэхъышъхьэ Жэгуэтэныпэ
Махуэ щыхэлъхьар 1957
Тхьэмадэ Лайпанов Анзор Ахматович
Джылэр (2010)
50 039 (1-рей пӀэ)
Ӏувагъыр 54,7 цӀыху/км²
Инагъыр 911 км²
Зэманыгъуэ MSK (UTC+3)
Автохэм я номер кодхэр 09

Жэгуэтэныпэ къедзыгъуэ (аб-бз. Усть-Джьгваты район, къэр.-балъкъ. Джёгетей Аягъы район, урбз. Усть-Джегутинский район) — Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и зы администрациэ къедзыгъуэщ.

Къалащхьэр — Жэгуэтэныпэ.

Жылу дэсыр — мин 50, 039 (2010 гъэмкӀэ).

И инагъыр — 911 км².

Last edited 6 years ago by YiFeiBot