Jump to content

Къэрэшей къедзыгъуэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Къэрэшей къедзыгъуэ
аб-бз. Къарча район
къэр.-балъкъ. Къарачай район
урбз. Карачаевский район
Къэрэшей къедзыгъуэ шӀыпӀэтхыпхъэм
Къэрал Урысей
Статус муниципал къедзыгъуэ
Зыхэхьэр Къэрэшей-Шэрджэс
Къалэнэхъышъхьэ Къэрэшейкъалэ
Махуэ щыхэлъхьар 1957
Тхьэмадэ Эльдар Салпагаров
Джылэр (2010)
24 836 (6-рей пӀэ)
Ӏувагъыр 6,2 цӀыху/км²
Инагъыр 3916 км²
Зэманыгъуэ MSK (UTC+3)
Автохэм я номер кодхэр 09

Къэрэшей къедзыгъуэ (аб-бз. Къарча район, къэр.-балъкъ. Къарачай район, урбз. Карачаевский район) — Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и зы администрациэ къедзыгъуэ.

Хьэблэ нэхъышъхьэр — Къэрэшейкъалэ.

Джылу дэсыр — мин 24, 836 (2010 гъэмкӀэ).

И инагъыр — 3916 км².

Last edited 6 years ago by YiFeiBot