Нэгъуей къедзыгъуэ (Къэрэшей-Шэрджэс)

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Нэгъуей къедзыгъуэ
урбз. Ногайский район
ног-бз. Ногай районы
Нэгъуей къедзыгъуэ шӀыпӀэтхыпхъэм
Къэрал Урысей
Статус муниципал къедзыгъуэ
Зыхэхьэр Къэрэшей-Шэрджэс
Къалэнэхъышъхьэ Эркен-Шахар
Махуэ щыхэлъхьар 2007
Тхьэмадэ Лайпанов Расул Хамитбиевич
Джылэр (2010)
13 671 (8-рей пӀэ)
Инагъыр 187 км²
Зэманыгъуэ MSK (UTC+3)
Автохэм я номер кодхэр 09

Нэгъуей къедзыгъуэ (урбз. Ногайский район, ног-бз. Ногай районы) — Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и зы администрациэ къедзыгъуэ.

Хьэблэ нэхъышъхьэр — Эркен-Шахар.

Джылу дэсыр — мин 13, 671 (2010 гъэмкӀэ).

И инагъыр — 187 км².

Last edited 6 years ago by YiFeiBot