Абазэ къедзыгъуэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Абазэ къедзыгъуэ
аб-бз. Абаза район
урбз. Абазинский район
Абазэ къедзыгъуэ шӀыпӀэтхыпхъэм
Къэрал Урысей
Статус муниципал къедзыгъуэ
Зыхэхьэр Къэрэшей-Шэрджэс
Къалэнэхъышъхьэ Инжич-Чукун
Махуэ щыхэлъхьар 2006
Тхьэмадэ Уэз Мурат
Джылэр (2010)
13 280 (9-рей пӀэ)
Ӏувагъыр 74,2 цӀыху/км²
Инагъыр 182 км²
Зэманыгъуэ MSK (UTC+3)
Автохэм я номер кодхэр 09

Абазэ къедзыгъуэ (аб-бз. Абаза район, урбз. Абазинский район) — Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и зы администрациэ куей.

Хьэблэ нэхъышъхьэр — Инджыдж КӀкӀун къуаджэ.

Джылу дэсыр — мин 13, 280 (2010 гъэмкӀэ).

И инагъыр — 182 км².

Last edited 6 years ago by YiFeiBot