Пэкъыу

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Пэкъыу
Пэкъыу
Пэкъыу ♀
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Бзупэгъум лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Пэкъыухэр
ЛӀэужъыгъуэ: Пэкъыу
Латин цӀэр
Loxia curvirostra
Linnaeus, 1758


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 179259
NCBI 64802
Loxia curvirostra
Loxia curvirostra

Пэкъыу (лат-бз. Loxia curvirostra) — бзупэгъум лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Теплъэр плъыфэ-лыдщ, дамащхьэхэм гъуабжэ къащӀэуэу. ТхьэкӀумэцхэр, дамэхэр, кӀэр — гъуабжэщ. Анэхэм я теплъэм щхъуэ-удзыфэ йобэкӀ. Пэкъыухэм я пэ кӀапэр гъэшауэ зэблэдзащ

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Щопсэу Еуропэм, Азиэм, Ишъхъэрэ Америкэм, Ищхъэрэ-КъуэкӀыпӀэ Африкэм я кхъуакӀэ мэзхэм, нэхъыбэу псей здэкуэдхэм. Ищхъэрэ Къаукъазым щымащӀэщ, ауэ лъэтэжкъым, куэдрэ мэӀэпхъуэ. Абгъуэр лъагэу Ӏэтауэ къудамэ Ӏувхэм щащӀ, нэхъыбэм псейхэм я щхьэхэм.

Ӏусыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Адрей къуалэбзу лӀэужьыгъуэхэм къагуэкӀыу пэкъыухэм я гъуэлъхьэгъуэр Ӏусым елъытауэ ягъэӀэпхъуэ. ЩыкӀэцӀ щыӀэщ бжьыхьэми, уеблэмэ щӀымахуэми (а зэманым псейми уэздыгъейми я шыкӀуртӀымхэр куэду ягъуэт).


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.