Jump to content

Бзупэгъум лъэпкъыр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Бзупэгъум лъэпкъыр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Бзупэгъум лъэпкъыр
Латин цӀэр
Fringillidae Leach, 1820


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 179122
NCBI 9133

Бзупэгъум лъэпкъыр (лат-бз. Fringillidae) — унэбзу хэкӀыгъуэ лъэпкъщ, лӀэужьыгъуи 120-рэ фӀэкӀыу къызэщӀиубыду.

ЛӀэужьыгъу хъуари псори пэгъумхэщ, быдэу зэхэщӀыхьащ, щхьэхъурей пщагуэхэщ, зэмыфэгъухэщ. ЛӀэужьыгъуэ нэхъыбэм хъухэмрэ анэхэмрэ я теплъэр зэхуэдэкъым.

Бзупэгъумхэр здэмыпсэу щӀыпӀэ гъуэтыгъуейщ. Урысейм щогъуалъхьэ лӀэужьыгъуэ 33-рэ.

Абгъуэ щащӀ мэз зэхэпхъахэм, тундрэм, губгъуэхэм, къумхэм, бгыхэм, цӀыху псэупӀэ Ӏэгъуэблагъуэхэм. Къаукъаз бзупэгъумхэр лъэтэжкъым. ИщхъэрэкӀэ щыӀэхэм щӀымахуэр щӀыпӀэ хуабэхэм ирах.

Я Ӏус нэхъыщхьэр къэкӀыгъэ, гъавэхэкӀ.

ХэкӀ зэгъэзэхуэгъуэр

[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]
 • Лъэпкъ Бзупэгъум/Fringillidae
  • Лъэпкъ къуэдзэ Руматхэр/Fringillinae.
  • Лъэпкъ къуэдзэ БзущӀэращӀэхэр/Carduelinae
  • Лъэпкъ къуэдзэ Drepanidinae (зэзэмызэкӀэ лъэпкъ щхьэху ягъэув)
   • Лъэпкъыгъуэ Telespiza (лӀэужьыгъуитӀ)
   • Лъэпкъыгъуэ Psittirostra (лӀэужьыгъуэ 1-2)
   • Лъэпкъыгъуэ Dysmorodrepanis (зы лӀэужьыгъуэ) †
   • Лъэпкъыгъуэ Loxioides (зы лӀэужьыгъуэ)
   • Лъэпкъыгъуэ Rhodacanthis (лӀэужьыгъуитӀ) †
   • Лъэпкъыгъуэ Chloridops (зы лӀэужьыгъуэ) †
   • Лъэпкъыгъуэ Pseudonestor (зы лӀэужьыгъуэ)
   • Лъэпкъыгъуэ Hemignathus (лӀэужьыгъуибгъу)
   • Лъэпкъыгъуэ Oreomystis (лӀэужьыгъуитӀ)
   • Лъэпкъыгъуэ Paroreomyza (лӀэужьыгъуищ)
   • Лъэпкъыгъуэ Loxops (лӀэужьыгъуитӀ)
   • Лъэпкъыгъуэ Ciridops (зы лӀэужьыгъуэ) †
   • Лъэпкъыгъуэ Vestiaria (зы лӀэужьыгъуэ)
   • Лъэпкъыгъуэ Drepanis (лӀэужьыгъуитӀ) †
   • Лъэпкъыгъуэ Palmeria (зы лӀэужьыгъуэ)
   • Лъэпкъыгъуэ Himatione (зы лӀэужьыгъуэ)
   • Лъэпкъыгъуэ Melamprosops (зы лӀэужьыгъуэ)
  • ЦӀэджэгухэр
   • Лъэпкъыгъуэ Euphonia (лӀэужьыгъуэ 27)
   • Лъэпкъыгъуэ Chlorophonia (лӀэужьыгъуитху)


 • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.