Пэкъыухэр

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Пэкъыухэр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Бзупэгъум лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Пэкъыухэр
Латин цӀэр
Loxia
Linnaeus, 1758

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 179258
NCBI 64794

Пэкъыухэр (лат-бз. Loxia) — бзупэгъум лъэпкъым щыщ лъэпкъыгъуэщ.

КхъуакӀэ мэзхэм щопсэухэ, мэгъуэлъхьэфхэ гъэмахуэм хуэдуи щӀымахуэми. Я Ӏусыр нэхъыщхьэу шыкӀуртӀымхэращ.

ЗэхэгъэкӀыгъэр[гъэтэрэзын | edit source]

Лъэпкъыгъуэм лӀэужьыгъуих зэщӀеубыдэщ, ахэр:


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.