КъэбцӀацӀэхэр

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
КъэбцӀацӀэхэр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: КъэбцӀацӀэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: КъэбцӀацӀэхэр
Латин цӀэр
Sitta
Linnaeus, 1758

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 178774
NCBI 50248

КъэбцӀацӀэхэр (лат-бз. Sitta) — къэбцӀацӀэ лъэпкъым щыщ лъэпкъыгъуэщ, думен и лъэныкъуэ псоми щыпсэу Ипшъэ Америкэмрэ Антарктидэмрэ щымыхъукӀэ. ЛӀэужьыгъуэ 25-рэ зэщӀеубыдэщ, ахэр:


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.