Jump to content

КъэбцӀацӀэхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
КъэбцӀацӀэхэр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: КъэбцӀацӀэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: КъэбцӀацӀэхэр
Латин цӀэр
Sitta
Linnaeus, 1758


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 178774
NCBI 50248

КъэбцӀацӀэхэр (лат-бз. Sitta) — къэбцӀацӀэ лъэпкъым щыщ лъэпкъыгъуэщ, думен и лъэныкъуэ псоми щыпсэу Ипшъэ Америкэмрэ Антарктидэмрэ щымыхъукӀэ. ЛӀэужьыгъуэ 25-рэ зэщӀеубыдэщ, ахэр:


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.