КъэбцӀацӀэцӀыкӀу

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
КъэбцӀацӀэцӀыкӀу
КъэбцӀацӀэцӀыкӀу
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: КъэбцӀацӀэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: КъэбцӀацӀэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: КъэбцӀацӀэцӀыкӀу
Латин цӀэр
Sitta canadensis
Linnaeus, 1766


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 178784
NCBI 50249

КъэбцӀацӀэцӀыкӀу (лат-бз. Sitta canadensis) — къэбцӀацӀэ лъэпкъым и лӀэужьыгъуэ нэхъ жьгъейхэм ящыщщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Щхьэр фӀыцӀэ лыдщ и натӀэм цы хужь зытӀу хэсу. Нэхэм къыщегъэжьауэ пщэбгъухэмкӀэ ирокӀуэкӀ кусэ хухь. ТхыцӀэмрэ кӀэпкъымрэ къащхъуафэщ, ныбэ щӀагъыр щхъуэщ, хулъащхьэм ӀэпапӀэ гъуабжэхэр хэлъу.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Ишъхъэрэ Америкэм и ищхъэрэ лъэныкъуэр хеубыдэщ и псэупӀэм — Аласкэ, Канада, АШЗ-м и ищхъэрэ-къуэкӀыпӀэр. ПсэупӀэр къущхьэхъу кхъуакӀэ мэзхэращ.

Ӏусыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Нэхъыщхьэу гъэмахуэм — мэз хьэпщхупщ, гъудэбадзэ; щӀымахуэм — жыг жылэ.

Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.