Jump to content

КъэбцӀацӀэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
КъэбцӀацӀэ
КъэбцӀацӀэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: КъэбцӀацӀэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: КъэбцӀацӀэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: КъэбцӀацӀэ
Латин цӀэр
Sitta europaea
Linnaeus, 1758
И щӀыпӀэр
сурэт


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 563018
NCBI 50251
Sitta europaea

КъэбцӀацӀэ (лат-бз. Sitta europaea) — къэбцӀацӀэ лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ТхыцӀэр яжьэщхъуафэщ, ныбэ щӀагъыр тэхущ, гъуафэ къыщӀэуэу. Джабэхэмрэ кӀэ щӀагъымрэ гъуабжэщ. Щхьэбгъум, нащхьэм, натӀэм хужь кусэ цӀыкӀухэр ирокӀуэ. Пэм къыщыщӀэдзауэ нэхэри къаубыду щхьэбгъухэмкӀэ кусэ фӀыцӀэ ирокӀуэкӀ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ЛӀэужьыгъуэ бэгъуащ, Къаукъазым щыкуэдщ, лъэтэжкъым. Щогъуалъхьэ къущхьэ мэзхэм, жыг хадэжьхэм, паркхэм. Тафэ мэзхэм щыплъагъунур бжьыхьэмрэ щӀымахуэмрэщ. Нэхъыбэм щогъуалъхьэ жыгыуӀухэм я абгъуэ ябгынэжахэм. Гъэм тӀо къыреш шыр блырыбл-ирийуэ. Анэми хъуми зэдапӀ быныр.

Ӏусыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Ӏусыр гъудэбадзэ, хьэпщхупщ, мэракӀуэхэкӀ, шыкӀуртӀым, мышхумпӀэ, пщӀий.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.