КъэбцӀацӀэ лъэпкъыр

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
КъэбцӀацӀэ лъэпкъыр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: КъэбцӀацӀэ лъэпкъыр
Латин цӀэр
Sittidae
Lesson, 1828

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 178773
NCBI 50247

КъэбцӀацӀэ лъэпкъыр (лат-бз. Sittidae) — унэбзу хэкӀыгъуэ жьгъейщ.

Теплъэр[гъэтэрэзын | edit source]

Дамэ кӀэщӀ хъурейхэщ, кӀабгъуэ кӀагуэхэщ, занщӀэу пыгъэщхъуам хуэдэу. Лъакъуэхэр кӀэщӀщ, лъэщщ, лъэпхъуамбэ кӀыхьхэщ. Цы щабэ Ӏувхэщ.

Здэпсэухэр[гъэтэрэзын | edit source]

Дунейм и щӀыпӀэ куэдым мылъэтэжу, ауэ Ӏэпхъуэу щопсэу. КъэбцӀацӀэхэр фӀыуэ къудамэхэм щызокӀуэ, уеблэмэ жыгым «лъэсу» къохыфхэр. ЛӀэужьыгъуэ нэхъыбэм я гъащӀэр мэзым щагъакӀуэ.

Ӏусыр[гъэтэрэзын | edit source]

Ӏус нэхъыщхьэр хьэпщхупщ, жыг жылэ.

ЗэхэгъэкӀыгъэр[гъэтэрэзын | edit source]


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.