КъэбцӀацӀэжьей

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
КъэбцӀацӀэжьей
КъэбцӀацӀэжьей
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: КъэбцӀацӀэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: КъэбцӀацӀэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: КъэбцӀацӀэжьей
Латин цӀэр
Sitta pygmaea
Vigors, 1839

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 178788
NCBI 50256

КъэбцӀацӀэжьей (лат-бз. Sitta pygmaea) — къэбцӀацӀэ лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[гъэтэрэзын | edit source]

КъэбцӀацӀэхэм я нэхъ лӀэужьыгъуэ цӀыкӀу дыдэщ. И дамэхэр, кӀэр, тхыцӀэр щхъуафэщ, щхьэщыгур псыфэщ, жьэгъур, бгъэгур, ныбэр, кӀащхьэр хужьщ. И кӀыхьагъыр см. 10 мэхъу, къешэч г. 10.

Здэпсэухэр[гъэтэрэзын | edit source]

Щопсэу Ишъхъэрэ Америкэм и кхъуакӀэ мэзхэм.

Ӏусыр[гъэтэрэзын | edit source]

Я Ӏусыр къэбцӀацӀэ лӀэужьыгъу хъуами ям хуэдэщ, къэкӀыгъэ жылэрэ гъудэбадзэрэ.


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.