Jump to content

Мывэщбзу

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Мывэщбзу
Мывэщбзу
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: КъэбцӀацӀэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: КъэбцӀацӀэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Мывэщбзу
Латин цӀэр
Sitta neumayer
Michahelles, 1830


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 563027
NCBI 589701
Sitta neumayer neumayer

Мывэщбзу (лат-бз. Sitta neumayer) — къэбцӀацӀэ лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

И инагъкӀи, и теплъэкӀи мывэщбзур ещхьщ къэбцӀацӀэм.

Щопсэу ипщэ-къуэкӀыпӀэ Еуропэм щыкӀэдзауэ Анадолейм, Къажэрым, Шамым я щӀыпӀэ щхьэхухэм. ЛӀэужьыгъуэ къуэдзих зэщӀеубыдэщ.

Ӏусыр къыр къуэгъуэнапӀэхэм, чыцэхэм къеубыд, нэхъыщхьэу гъудэбадзэ, хьэпщхупщ, бэдж; бжыхьэм къэкӀыгъэ жылэ, мэракӀуэхэкӀ.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.