Мывэщбзу

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Мывэщбзу
Мывэщбзу
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: КъэбцӀацӀэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: КъэбцӀацӀэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Мывэщбзу
Латин цӀэр
Sitta neumayer
Michahelles, 1830

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 563027
NCBI 589701

Мывэщбзу (лат-бз. Sitta neumayer) — къэбцӀацӀэ лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

И инагъкӀи, и теплъэкӀи мывэщбзур ещхьщ къэбцӀацӀэм.

Щопсэу ипщэ-къуэкӀыпӀэ Еуропэм щыкӀэдзауэ Анадолейм, Къажэрым, Шамым я щӀыпӀэ щхьэхухэм. ЛӀэужьыгъуэ къуэдзих зэщӀеубыдэщ.

Ӏусыр къыр къуэгъуэнапӀэхэм, чыцэхэм къеубыд, нэхъыщхьэу гъудэбадзэ, хьэпщхупщ, бэдж; бжыхьэм къэкӀыгъэ жылэ, мэракӀуэхэкӀ.


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.