Мывэщбзуин

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Мывэщбзуин
Мывэщбзуин
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: КъэбцӀацӀэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: КъэбцӀацӀэхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Мывэщбзуин
Латин цӀэр
Sitta tephronota
Sharpe, 1872


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 563030
NCBI 589703

Мывэщбзуин (лат-бз. Sitta tephronota) — къэбцӀацӀэ лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Щопсэу Азиэм и къэрал бжыгъэм, Анадолеймрэ Къаукъазымрэ къыщыщӀэдзауэ Индиэмрэ Пакистэнымрэ нэгъунэ.

ЛӀэужьыгъуэ къуэдзэхэр

  • Sitta tephronota dresseri
  • Sitta tephronota iranica
  • Sitta tephronota obscura
  • Sitta tephronota tephronota


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.