Къащ лъэпкъыр

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Къащ лъэпкъыр
Къащ лъэпкъыр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Къащ лъэпкъыр
Латин цӀэр
Certhiidae
Leach, 1820

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 178793
NCBI 66704

Къащ лъэпкъыр (лат-бз. Certhiidae) — унэбзу хэкӀыгъуэ жьгъейхэщ.

Теплъэр[гъэтэрэзын | edit source]

Япкъ кӀыхьагъыр см. 11-17, къашэч г. 8-10-м къыщыщӀэдзауэ 20-25-м нэс. ЛӀэужьыгъуэ нэхъыбэм я пэхэр псыгъуэ кӀыхьщ, къыхуегъэшыхауэ. ДамэкӀэхэр хъурейщ. Цы щабэ Ӏув ятетщ. Хъухэмрэ анэхэмрэ зэфэгъущ, я теплъэм уи нэм зыкъыщӀидзэкъым.

Здэпсэухэр[гъэтэрэзын | edit source]

Еуропэм, Азиэм, Аустралиэм, Африкэм, Ишъхъэрэ Америкэм я мэзхэм мылъэтэжу щопсэу. Абгъуэ щащӀ жыг гъуанэхэм, жыг пхъафэ къыгуэкӀыпӀэхэм (къащхэм), къыр зэгуэкӀыпӀэхэм (дурэшбзухэм).

Ӏусыр[гъэтэрэзын | edit source]

Я Ӏусыр — гъудэбадзэ, бэдж, къэкӀыгъэ жылэщ.

ЗэхэгъэкӀыгъэр[гъэтэрэзын | edit source]

Лъэпкъыгъуэ Къащхэр Certhia

Certhia americana
Къащныбэху Certhia brachydactyla
Certhia discolor
Къащ Certhia familiaris
Certhia himalayana
Certhia hodgsoni
Certhia manipurensis
Certhia nipalensis
Certhia tianquanensis

Лъэпкъыгъуэ Salpornis

Salpornis spilonotus


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.