Къащныбэху

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Къащныбэху
Къащныбэху
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Къащ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Къащхэр
ЛӀэужъыгъуэ: Къащныбэху
Латин цӀэр
Certhia familiaris
Brehm, 1820
И щӀыпӀэр
сурэт

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 559138
NCBI 73330
Certhia brachydactyla

Къащныбэху (лат-бз. Certhia brachydactyla) — къащ лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[гъэтэрэзын | edit source]

ЩӀыбыр гъуэ-гъуэбжафэщ, кусэ хужьыфэ кӀыхьхэр ирехыу. Ныбэ щӀагъыр хужь-дыжьыныфэщ.

Здэпсэухэр[гъэтэрэзын | edit source]

Щопсэу Еуропэм и Ӏыхэ нэхъыбэм, Тыркуейм, Къаукъазым и Хы ФӀыцӀэ Ӏуфэм, Ищхъэрэ Африкэм я мэзхэм е жыг гуэрэнхэм.


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.