Кайеннэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Къалэ нэхъышъхьэ
Кайеннэ
фр-бз. Cayenne
Нып Дэмыгъэ
Нып Дэмыгъэ
Къэрал Фрэндж Гуианэ
Кординатхэр Кординатхэр: 4°57′00″ с. ш. 52°30′00″ з. д. / 4.95° с. ш. 52.5° з. д. (G) (Я)4°57′00″ с. ш. 52°30′00″ з. д. / 4.95° с. ш. 52.5° з. д. (G) (Я)
Тхьэмадэ Мариа-Лаурэ Финера-Хорф
Щыхалъхьар 1643
И инагъыр 23,5 км²
Хьэблэм и кум и лъэгагъыр 25 м
нэхъышъхьэбзэ фрэнджыбзэ
джылэр 106 358 цӀыху (2011)
Ӏувагъыр 510 км²/цӀыху
Зэманыгъуэр UTC-3
Почтэ индексыр 97300
Кайеннэ (Фрэндж Гуианэ)

Кайеннэ (фр-бз. Cayenne) — Фрэнджым и хамэ щӀыпӀэ департамент Фрэндж Гуианэ и къалэ нэхъышъхьэ.

Тхыдэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Кайеннэ яухуащ 1664 гъэм. ЦӀэрыӀуащ кайеннэ шыбжийхэмкӀэ. XVII лъэхъэнэм щыщӀэдзауэ XX лъэхъэнэ хъухъу, къалэр Фрэнджым и тутмакъ папщӀэу къигъэсэбэпурат.

Япэ дуней зауэшхуэм иуж, къалэм и пщӀэр зэуэ дэкӀуеящ. Иджы Ипщэ Америкэм и нэхъ псынщӀэу зызуж къалэхэм ящыщщ.

Хэкумэтх[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Къалэр Кайеннэ псым и лъэныкъуитӀым Ӏутщ, Атлантикэ хышхуэм и хы Ӏуфэм деж.

Кайеннэ щыщӀэдзауэ Париж нэс 7 100 км дэлъщ.

Джылэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

1961 1967 1974 1982 1990 1999 2006 2011
Кайеннэ 18,615 24,518 30,461 38,091 41,067 50,594 58,004 57,229
Кайеннэ и метрополитенр хиубыдэу 21,505 28,257 35,812 49,118 66,803 92,059 112,876 121,308

Кайеннэ цӀыху дэсыр зэрыхэхъуэр:[1]

  • 1961-1967 гъэхэм: (+4.6%)
  • 1967-1974 гъэхэм: (+3.4%)
  • 1974-1982 гъэхэм: (+4.4%)
  • 1982-1990 гъэхэм: (+3.9%)
  • 1990-1999 гъэхэм: (+3.6%)
  • 1999-2006 гъэхэм: (+3.0%)
  • 2006-2011 гъэхэм: (+1.5%)

Экономикэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Кайеннэ нэхъ цӀэрыӀуэщ и шыбжийхэмкӀэмэ. Абы нэмыщӀ къалэм креветкэ куэд адрей къэралхэм ярещэр. Фошыгъу щӀынымкӀэ Ипщэ Америкэм нэхъ япэ увыпӀэхэр лъахъэнэ куэд щӀауэ иӀыгъщ.

Сурэтылъэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Гулъытэгъуэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]