Грютвикен

Къыздихар Уикипедиэ
Къалэ нэхъышъхьэр
Грютвикен
ин-бз. Grytviken
SG-Settlements.png
Къэрал Ипшэ Джорджэрэ, Ипшэ Сандуичхэрэ хы тӀыгухэр
Хэку Британиэшхуэм и хыщI щIыпIэхэр
Кординатхэр Кординатхэр: 56°16′36″ ю. ш. 36°30′40″ з. д. / 56.276667° ю. ш. 36.511111° з. д. (G) (Я)56°16′36″ ю. ш. 36°30′40″ з. д. / 56.276667° ю. ш. 36.511111° з. д. (G) (Я)
Щыхалъхьар 1904
нэхъышъхьэбзэ инджылыбзэ
джылэр 20 цӀыху (2008)
Зэманыгъуэр UTC-2
[[File:|250px|Грютвикен (ШӀыгу)|link=]]
Red pog.png

Грютвикен (ин-бз. Grytviken) — Британиэшхуэм и хыщI щIыпIэ Ипшэ Джорджэрэ, Ипшэ Сандуичхэрэ хы тӀыгухэр я къалэ нэхъышъхьэ. Дунейм и нэхъ ипшэ дыдэ къалащхьэ.

Хэкумэтх[зэгъэзэхуэжын | edit source]

Къалэр хы тIыгу Ипшэ Джорджэм тетщ, тIыгуныкъуэ Тэтчер и дыгъэкъуэкIыпIэмкIэ гъэзауэ, дэлъэдапIэ Кинг Артур и Iуфэм деж. Антарктидэ нэс 250 км нэблэгъэн фIэкI дэлъкъым.

Грютвикен Антарктикэм тюристхэр нэхъ здекIуалIэ щIыпIэхэм ящыщщ. ЩIыпIэм и бгхэм, Iуащхьэхэм, мылхэм, къуэхэм икIи нэмыщIхэм цIыху куэд дихьэххэу еплъыну къызэхуешэ.

Къалэм пэмыжыжэу пшы вымпIухэм я колониэ иIэщ.

Тхыдэ[зэгъэзэхуэжын | edit source]

ТIысыпIэр щаухуар 1904 гъэращ. Апщыгъуэм норвегхэм къалэр иджыпсту здэщыт къалэм деж джейхэр щаукIыну базэ яувауэ щтащ.

1909 гъэм къалэр Британиэшхуэм Ипшэ Джорджэрэ, Ипшэ Сандуичхэрэ хы тӀыгухэм я къалащьэ ищIащ.

Джей-укIым и пщIэр ехуэхыжа иуж, къалэм абы и экономикэр епхати, тIэкIу тIэкIуурэ абыи и пщIэр ехуэхыжащ.

1982 гъэм Фолклэнд зауэ зэманым щыгъуэ Архентинэм и зауэлIхэм къалэр яубыдауэ щтащ. Тхьэмахуищ дэкIа иуж Британиэшхуэм и зауэлIхэм къалэр къытрахыжащ. Абы къыхэкIыу 2001 гъэ хъухъу хы тIыгур Британиэшхуэм и хыдзэлIхэм яхъумэу щыIахэщ.

Джылэр[зэгъэзэхуэжын | edit source]

Къалэм джей-укIым и пщIэр ехуэхыжа иуж, цIыху дэсыр зэуэ нэхъ мащIэ хъуащ.

Иджыпсту абы дэсыр цIыху 20 нэблагъэуращ. Гъэмахуэм туристхэм щIыпIэм къыщыкIуэм деж цIыху дэсыр 200 нэхъ мащIэ дыдэу щIегъу.

Сурэтылъэ[зэгъэзэхуэжын | edit source]

ТехьэпIэхэр[зэгъэзэхуэжын | edit source]