Грютвикен

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Къалэ нэхъышъхьэр
Грютвикен
ин-бз. Grytviken
Къэрал Ипшэ Джорджэрэ, Ипшэ Сандуичхэрэ хы тӀыгухэр
Хэку Британиэшхуэм и хыщӀ щӀыпӀэхэр
Кординатхэр Кординатхэр: 56°16′36″ ю. ш. 36°30′40″ з. д. / 56.276667° ю. ш. 36.511111° з. д. (G) (Я)56°16′36″ ю. ш. 36°30′40″ з. д. / 56.276667° ю. ш. 36.511111° з. д. (G) (Я)
Щыхалъхьар 1904
нэхъышъхьэбзэ инджылыбзэ
джылэр 20 цӀыху (2008)
Зэманыгъуэр UTC-2
[[File:|250px|Грютвикен (ШӀыгу)|link=]]

Грютвикен (ин-бз. Grytviken) — Британиэшхуэм и хыщӀ щӀыпӀэ Ипшэ Джорджэрэ, Ипшэ Сандуичхэрэ хы тӀыгухэр я къалэ нэхъышъхьэ. Дунейм и нэхъ ипшэ дыдэ къалащхьэ.

Хэкумэтх[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Къалэр хы тӀыгу Ипшэ Джорджэм тетщ, тӀыгуныкъуэ Тэтчер и дыгъэкъуэкӀыпӀэмкӀэ гъэзауэ, дэлъэдапӀэ Кинг Артур и Ӏуфэм деж. Антарктидэ нэс 250 км нэблэгъэн фӀэкӀ дэлъкъым.

Грютвикен Антарктикэм тюристхэр нэхъ здекӀуалӀэ щӀыпӀэхэм ящыщщ. ЩӀыпӀэм и бгхэм, Ӏуащхьэхэм, мылхэм, къуэхэм икӀи нэмыщӀхэм цӀыху куэд дихьэххэу еплъыну къызэхуешэ.

Къалэм пэмыжыжэу пшы вымпӀухэм я колониэ иӀэщ.

Тхыдэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ТӀысыпӀэр щаухуар 1904 гъэращ. Апщыгъуэм норвегхэм къалэр иджыпсту здэщыт къалэм деж джейхэр щаукӀыну базэ яувауэ щтащ.

1909 гъэм къалэр Британиэшхуэм Ипшэ Джорджэрэ, Ипшэ Сандуичхэрэ хы тӀыгухэм я къалащьэ ищӀащ.

Джей-укӀым и пщӀэр ехуэхыжа иуж, къалэм абы и экономикэр епхати, тӀэкӀу тӀэкӀуурэ абыи и пщӀэр ехуэхыжащ.

1982 гъэм Фолклэнд зауэ зэманым щыгъуэ Архентинэм и зауэлӀхэм къалэр яубыдауэ щтащ. Тхьэмахуищ дэкӀа иуж Британиэшхуэм и зауэлӀхэм къалэр къытрахыжащ. Абы къыхэкӀыу 2001 гъэ хъухъу хы тӀыгур Британиэшхуэм и хыдзэлӀхэм яхъумэу щыӀахэщ.

Джылэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Къалэм джей-укӀым и пщӀэр ехуэхыжа иуж, цӀыху дэсыр зэуэ нэхъ мащӀэ хъуащ.

Иджыпсту абы дэсыр цӀыху 20 нэблагъэуращ. Гъэмахуэм туристхэм щӀыпӀэм къыщыкӀуэм деж цӀыху дэсыр 200 нэхъ мащӀэ дыдэу щӀегъу.

Сурэтылъэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]