Бзэхэм я гинетикэ классификациэр

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Дунем тет бзэхэм я шӀыпӀэтхыпхъэр
Дунем тет бзэхэм я шӀыпӀэтхыпхъэр
    Берберыбзэхэр
    Чадыбзэхэр
    Кушитыбзэхэр
    Семитыбзэхэр
    Кореибзэ
    Японыбзэхэр
    Монголыбзэхэр
    Тунгусыбзэхэр
    Туркубзэхэр
    Албаныбзэ
    Ермэлыбзэ
    Балтыбзэхэр
    Келтыбзэхэр
    Джэрмэныбзэхэр
    Алыджыбзэхэр
    Индо-ариибзэхэр
    Парсыбзэхэр
    Романыбзэхэр
    Слауаныбзэхэр
    Китаибзэ
    Тебет-бирмэбзэхэр

Дунейпсом мин бжыгъэ бзэуэ тет. Нэхъ цӀэрыӀуэ щӀэнгъуазэхэм хаубыдэхэр иджырей бзэ къуэдейхэра (иджы дунем тетхэмрэ, куэд мышъауэ кӀуэдахэмрэ).

Унагъуэбзу къалъытэхэр генетикэмкӀэ бзэ зэпхауэ щытхэра, псалъэм папшъу индо-еуропеибзэхэм яхуэду, илъэс мин 6-7 хуэдиз хъууэ зэхэкӀахэр. Унагъуэбзэ гуэрэхэр, апхуэду зытеӀуауэ щытхэр, зэгъэшъа яуж я Ӏыхьлыгъуэр нэхъ быду зэпхауэ къыкӀокӀыр (аустронезиэбзэхэр, кушитыбзэхэр). АткӀэ тхылъым ахэм унагъуэшхуэ джоуэ ятеӀуа.

Зэхэту дунем унагъуэбзу хашъыкӀхэр 240 хуэдиз, абыхэм 100 шъхьэхуиту щитхэ, 100 фӀэкӀыу классификациэ зэрамыта. Унагъуэхэр куэдым гупышхуэ филум джоуэ зэхагъэхьэхэ, ауэ, я нэхъыбэм апхуэдэм шъэныгъэмкӀэ лъэшыгъэ яӀэкъым.

ТехьэпӀэхэр[гъэтэрэзын | edit source]