Лъэпкъ Зэгуэтхэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
‎(Лъэпкъ Зэгуэтхэр, ЛъЗ къызыхэкӀар)
Лъэпкъ Зэгуэтхэр
Организация Объединённых Наций
United Nations
Nations Unies
Naciones Unidas
联合国

الأمم المتحد

Нып
Flag of the United Nations.svg
Дэмыгъэ
UN emblem blue.svg
United Nations (Member States and Territories).svg
Лъэпкъыгъуэм и типыр Дунейпсо лъэпкъыгъуэ
ЗэхуэсыпӀэр Ниу Йорк, АШЗ
Хэтхэр Къэрал 192
Нэхъышъхьэ тхьэмадэ Антониу Гуттериш
Нэхъ. Асс. и тхьэмадэ Абдулла Шахид
Лэжьыгъэбзэр Инджылыбзэ, хьэрыпыбзэ, эспаныбзэ, хъутеибзэ, урысыбзэ, фрэнджыбзэ
Щыхалъхьар 1945 жэпуэгъуэм и 24

Официал сайтыр

Лъэпкъ Зэгуэтхэр (ЛъЗ) — дунейпсо лъэпкъхэм я организациэ, дунейр хъумэным шъхьакӀэ теухуауэ, къэралхэр нэхъ зэрӀыгъыным, зэгуэтыным пылъу.

И лэжьыгъэмрэ зыпылъымрэ зэфӀэзгъувахэр ЕтӀуанэ дунейпсо зауэр ( ЕДЗ ) щекӀуэкӀым, антигитлер коалициэм шъхьэщытахэм. ЦӀэ «Лъэпкъ Зэгуэтхэр» япэреуэ щытраӀуар Лъэпкъ Зэгуэтхэм я Декларациэм 1 щӀышылэм 1942 гъэм Ӏапэ здыкӀадзам

ЛъЗ-м и Хабзэр къэщыдэкӀауэ арэзыуэ щалъытар Сан-Франциско зэхуэсым, мэлыжьыхьым къыщыкӀэдзауэ мэкъуауэгъуэм нэгъуэнэ щекӀуэкӀам 1945 гъэм, а гъэми Ӏапэ щыкӀадза 26 мэкъуауэгъуэм, къэрал 51 я щыщ нэхъышъхьа-къыхагъэкӀахэм. Махуэ Хабзэм лэжьэн щыкӀидзар ( 24 дэпуэгъуэ ) Лъэпкъ Зэгуэтхэм я Маху къалъытэ.

Зэрзэхэтыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ЛъэпкъЗэгуэт03.jpg

ЛъЗ-м и Нэхъышъхьэ Ассамблеэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Зэчэнджэшыным, унафэ къыдэгъэкӀыным и нэхъышъхьу щыт. Нэхъышъхьэ Ассамблеэм дунейпсом и лъэпкъхэм сакъыгъу пылъыныгъэ яӀану, зэгурыӀуэныгъэкӀэ зэхэтыным пылъхэ; Хъумэным и Хасэм зэрахъуэкӀыу хэтхэр хехыр, Социал-Экономикэ Хасэм хэтхэр. Хъумэным и Хасэм и лъэӀуэгъуэкӀэ ЛъЗ-м и нэхъышъхьэ Тхьамадэр хехыр; Хъумэным и Хасэм дэкӀыгъу ЛъЗ-м и Дунейпсо Мэхьчэмэм хэтхэр хахыр; дунейпсом и эконономикэ, социал, културэ, гуманитар лъэжьыгъэхэм пылъ, пэмыкӀ ӀанатӀэхэри иӀа ЛъЗ-м и ХабзэмкӀэ къытелъхьауэю

Нэхъышъхьэ Ассамблеэм и лэжьэныр сессиурэ ёкӀуэкӀыр. Регулару, специалу, гузэвэгъуэ сессиурэ иригъэкӀуэкӀыфху.

Гъэ сессиэр Ассамблеэм щыкӀидзэр ещэнэрей блышъхьэм фокӀадэ-мазэм, Нэхъышъхьэ Ассамблеэм и тхьамадэм зэӀуиху, шъхьащыту (иэ нэрыбгэ 21-м щыщ къыдэӀапыкъу ипӀэм иувэфхэм ящыщ зы)

Хъумэным и Хасэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Дунейпсом хуэсакъын-зэгурыӀуэныгъэм и Ӏадэбыр шхьарылъ; и унафэм ЛъЗ-м хэт Хасу хъуар едэӀун хуэй.

Хъумэным и Хасэм 15 шъхьарыс нэрыбгу: Хасэм щыщ 5 - зэрамхъуэкӀхэм ящыщ (Китай, Фрэндж, Британиэшхуэ, АШЗ, Урысей) адрей пшъыхэр хахурэ Хасэм хагъыхьу щытхэ.

Секретариатыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Къэрал бжыгъэм ящыщ лэжьакӀу зэхэт, ЛъЗ-м унафэ, программэ къыдигъэкӀхэм елэжьху. Я зэхуэсыпӀэ-нэхъышъхьэхэр ЛъЗ-м и нэхъышъхьэ унэхэм кӀэт Ньу-Йоркым, Женевэм, Венэм пэмыкӀхэми.

Секретариатым шъхьащытыр ЛъЗ-м и Нэхъышъхьэ Тхьэмадэр

Нэхъышъхьэ Тхьэмадэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Секретариатым шъхьащытыр Нэхъышъхьэ Тхьэмадэ, Ассамблеэ Нэхъышъхьэм хихыр Хъумэным и Хасэм и лъэӀуэгъуэкӀэ, Тхьэмадэр илъэситхукӀэ хахыр, яужкӀэ иджыри хахыжьыфину етӀуану пӀалъэ иӀу.

ЦӀэр Къэралыр Щытетар
1. Тругве Халвдан Ли Flag of Norway.svg Норвегэ 1946–1952
2. Даг Хаммаршелд Flag of Sweden.svg Шуэц 1953-1961
3. У Тан Flag of Burma (1948–1974).svg Бирмэ 1961-1972
4. Курт Валдхайм Flag of Austria.svg Аустрэ 1972-1982
5. Хъавиер Перес де Куэйар Flag of Peru (state).svg Перу 1982-1992
6. Бутрос Бутрос-Гали Flag of Egypt.svg Мысыр 1992-1997
7. Кофи Аннан Flag of Ghana.svg Гана 1997-2007
8. Пан Ги Мун Flag of South Korea.svg Ипшъэ Корей 2007-къыздынэс

ПэмыкӀ Организациэ Хэтхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]