Jump to content

Щухэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Щухэр (лат-бз. Merops) — щу лъэпкъым щыщ лъэпкъэгъущ.

ЛӀэужьыгъуэ 20-м щӀигъу зэщӀеубыдэ. Щопсэухэр Африкэм, Еуропэм, Азиэм, Хы ТӀыгуейм.


  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.