ЦӀыхухэт:Mukhadin

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Уикипедиэ:Вавилон
ru-5 Этот участник профессионально владеет русским языком
en-5 This user speaks English at a professional level
ЦӀыхухэтхэр бзэхэмкӀэ
Мы цӀыхум хабзэр щамыщӀэм и жагъуэщ


Уи махуэ фӀыуэ!

Гупсысэ куэд сиӀэщ, зэманыр щхьэж зэримащӀэм хуэду симащӀэщ.

Сэбэп хъухэр:

{{Ref-ru}} = (урыс.)

[[:ru:Нальчик|Любимый город]] = Любимый город

ТехьэпӀэхэр къэлъыхъуэн...

Къезгъэжьа тхыгъэхэр:

Джэду Ӏэниуар
Урыш Анзор
Махуэ Билал
Урысейм спортымкӀэ щӀыхь зиӀэ и мастер
КъардэнгъущӀ Зырамыку
Нэхущ Чэрим
Нало Заур
Агънокъуэ Лашэ
Хъущт Аслъэнбэч
КӀуэкӀуэ Валерэ
Къанокъуэ Арсен
Къалмыкъ БетӀал
Бэрэгъун Владимир

Шаблонхэр:

Шаблон:Хабзэ зехьэ

Тхыгъэхэм и нэхъыбэр ухаӀым, хуэмурэ селэжьынущ. ӀэмэпсымэкӀэ ди Уикипедиэр къыкӀэрохур - абыи хуэм дещӀ.

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Си хэлъхьэгъуэхэр >>

kbd:ЦӀыхухэт:Mukhadin ru:Участник:Mukhadin en:User:Mukhadin