ЦӀыхухэт:Mukhadin

  Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
  Уикипедиэ:Вавилон
  ru-5 Этот участник профессионально владеет русским языком
  en-5 This user speaks English at a professional level
  ЦӀыхухэтхэр бзэхэмкӀэ
  Sheretluko Kyzbech Tughuzique.jpg Мы цӀыхум хабзэр щамыщӀэм и жагъуэщ


  Уи махуэ фӀыуэ!

  Гупсысэ куэд сиӀэщ, зэманыр щхьэж зэримащӀэм хуэду симащӀэщ.

  Сэбэп хъухэр:

  {{Ref-ru}} = (урыс.)

  [[:ru:Нальчик|Любимый город]] = Любимый город

  ТехьэпӀэхэр къэлъыхъуэн...

  Къезгъэжьа тхыгъэхэр:

  Джэду Ӏэниуар
  Урыш Анзор
  Махуэ Билал
  Урысейм спортымкӀэ щӀыхь зиӀэ и мастер
  КъардэнгъущӀ Зырамыку
  Нэхущ Чэрим
  Нало Заур
  Агънокъуэ Лашэ
  Хъущт Аслъэнбэч
  КӀуэкӀуэ Валерэ
  Къанокъуэ Арсен
  Къалмыкъ БетӀал
  Бэрэгъун Владимир

  Шаблонхэр:

  Шаблон:Хабзэ зехьэ

  Тхыгъэхэм и нэхъыбэр ухаӀым, хуэмурэ селэжьынущ. ӀэмэпсымэкӀэ ди Уикипедиэр къыкӀэрохур - абыи хуэм дещӀ.

  ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  Си хэлъхьэгъуэхэр >>

  kbd:ЦӀыхухэт:Mukhadin ru:Участник:Mukhadin en:User:Mukhadin