Урысейм спортымкӀэ щӀыхь зиӀэ и мастер

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ

Урысейм спортымкӀэ щӀыхь зиӀэ и мастер - 1992 гъэм къырагъэжьауэ Урысей спортсменхьэм ират цӀэ лӀапӀэ.