Джэду Ӏэниуар

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Джэду Ӏэниуар, Борис и къуэ
Сурэт
И лэжьыгъэр: бэнакӀуэ хуит
Къыщыхъуар: 1987 мазаем и 26(1987-01-26) (37 гъ.)
Къыздэхъуар: Псыгуэнсу, КъБР, Урысей
Дунейм щехыжар:


Джэду Ӏэниуар, Борис и къуэ - адыгэ бэнакӀуэ хуит; Урысейм спортымкӀэ щӀыхь зиӀэ и мастер цӀэ лӀапӀэр зезыхьэ.
Зыгъасэр Хьэсэн Арсен, Къэзий Алексей, Закуев Арсен, Магомедов А.

Биографиэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Джэду Ӏэниуар 1987 гъэм Псыгуэнсу къуажэм къыщалъхуащ.

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]