Jump to content

Бэрэгъун Владимир

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Бэрэгъун Владимир, Хьэтиз и къуэ
И лэжьыгъэр: уэрэджыӀакӀуэ
Къыщыхъуар: 1931 дыгъэгъазэм и 31(1931-12-31)
Къыздэхъуар: Къуэшрокъуей, КъБР, Урысей
Дунейм щехыжар: 1997 жэпуэгъуэм и 13(1997-10-13) (65 гъ.)
Къэрал зыщыщтэр: Урысей


Бэрэгъун Владимир, Хьэтиз и къуэ - адыгэ уэрэджыӀакӀуэ цӀэрыӀуэ, КъБР-м и цӀыхубэ артист (1981), Урысей Федерацэм гъуазджэхэмкӀэ щӀыхь зиӀэ я лэжьакӀуэ (1996).

Биографиэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Бэрэгъун Владимир 1931 гъэм Къуэшрокъуей къуажэ къыщалъхуащ.

1969 гъэм Собинов Леонид и цӀэр зэрихьэу Саратов къалэм дэт къэрал консерваториер къиухащ.

1969 гъэм щыщӀэдзауэ 1977 гъэ хъуху КъБР-м и Музыкэ театрым щылэжьащ.

1997 гъэм, жэпуэгъуэм и 13 дунейм ехыжащ.

Пасэрей нарт уэрэд зыбжанэ игъэзэщӀащ, псалъэм папщӀэ «Ашэмэз и пшыналъэ», «Нартыжь уэрэд», «Бэдынокъуэ и пшыналъэ», «Сосрыкъуэ мафӀэ къехь» жыхуиӀэ уэрэдхэр.

Уэрэдхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Нарт щӀыналъэу къэбэрдей - Бэрэгъун Владимир
Азэпщ и къуэ Гъудэбэрд и тхьэусыхэ - Бэрэгъун Владимир
Сосрыкъуэрэ Тотрэшрэ - Бэрэгъун Владимир, Сосмакъ Валентинэ
Сосрыкъуэ - Бэрэгъун Владимир
Мэзгуащэ - Бэрэгъун Владимир
Сосрыкъуэ мафӀэр къызэрихьар - Бэрэгъун Владимир
Къафэжь - Бэрэгъун Владимир
Инарыкъуей мафӀэсым и уэрэд - Бэрэгъун Владимир
Си Пакъ! - Бэрэгъун Владимир
Батэрэз Гъунд-Гъунд къалэр къещтэ - Бэрэгъун Владимир
Къербэч - Бэрэгъун Владимир
Андемыркъан и уэрэд - Бэрэгъун Владимир
Батэрэз и пшыналъэ - Бэрэгъун Владимир
Нысэ къыдошэ - Бэрэгъун Владимир
Ашэмэз и пшыналъэ - Бэрэгъун Владимир, Сосмакъ Валентинэ
Нартыжь уэрэд - Бэрэгъун Владимир
Абазэ Къэмбот и тхьэусыхэ (Сэрмахуэ) - Бэрэгъун Владимир
Псынэдахэ - Бэрэгъун Владимир
Мой край Кабардино-Балкария - Бэрэгъун Владимир (урыс.)
Зауэм докӀуэ - Бэрэгъун Владимир
Насрэн жьакӀэ - Бэрэгъун Владимир
Нарт Орзэмэсрэ Сэтэнейрэ я пшыналъэ - Бэрэгъун Владимир
Мэлыхъуэ уэрэд - Бэрэгъун Владимир
Ахьмэд и уэрэд - Бэрэгъун Владимир
Наурыз Мамышэ и уэрэд - Бэрэгъун Владимир
Бэдынокъуэ чынтхэм зэрезэуар - Бэрэгъун Владимир, Жылокъуэ Хь.
Бэдынокъуэ нарт хасэм зэрыкӀуар - Бэрэгъун Владимир

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]