Нэхущ Чэрим

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Нэхущ Чэрим, Хьэчим и къуэ
И лэжьыгъэр: уэрэджыӀакӀуэ
Къыщыхъуар: 1970 дыгъэгъазэм и 17(1970-12-17) (53 гъ.)
Къыздэхъуар: Зэикъуэ, КъБР, Урысей
Дунейм щехыжар:


Нэхущ Чэрим, Хьэчим и къуэ - адыгэ уэрэджыӀакӀуэ.

Биографиэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Нэхущ Чэрим 1970 гъэм Зэикъуэ къуажэ къыщалъхуащ.

Уэрэдхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Алий и гъыбзэ Нэхущ Чэрим
Хьэтхым и къуэк1э ди Мыхьэмэт Нэхущ Чэрим

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Cherim TV YouTube-м Чэрим и нэкӀубгъу