Махуэ Билал

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Махуэ Билал, Валерэ и къуэ
И лэжьыгъэр: бэнакӀуэ хуит, алыдж-урым (классикэ) бэнакӀуэ
Къыщыхъуар: 1987 фокIадэм и 20(1987-09-20) (34 гъ.)
Къыздэхъуар: НалщӀэч, КъБР, Урысей
Дунейм щехыжар:


Махуэ Билал, Валерэ и къуэ - адыгэ бэнакӀуэ, лӀэужьыгъуитӀымкӀи мэбанэр. Урысейм спортымкӀэ щӀыхь зиӀэ и мастер цӀэ лӀапӀэр зырехьэр.
Зыгъасэр Къардэн Анзор, Гаджимагомедов Х. А, Гусейнов М. А.

Биографиэ[гъэтэрэзын | edit source]

Махуэ Билал 1987 гъэм НалщӀэч къалэм къыщалъхуащ.

ТехьэпӀэхэр[гъэтэрэзын | edit source]