Jump to content

Махуэ Билал

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Махуэ Билал, Валерэ и къуэ
И лэжьыгъэр: бэнакӀуэ хуит, алыдж-урым (классикэ) бэнакӀуэ
Къыщыхъуар: 1987 фокӀадэм и 20(1987-09-20) (36 гъ.)
Къыздэхъуар: НалщӀэч, КъБР, Урысей
Дунейм щехыжар:


Махуэ Билал, Валерэ и къуэ - адыгэ бэнакӀуэ, лӀэужьыгъуитӀымкӀи мэбанэр. Урысейм спортымкӀэ щӀыхь зиӀэ и мастер цӀэ лӀапӀэр зырехьэр.
Зыгъасэр Къардэн Анзор, Гаджимагомедов Х. А, Гусейнов М. А.

Биографиэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Махуэ Билал 1987 гъэм НалщӀэч къалэм къыщалъхуащ.

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]