Урыш Анзор

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Урыш Анзор, Суадин и къуэ
И лэжьыгъэр: бэнакӀуэ хуит
Къыщыхъуар: 1987 мазаем и 23(1987-01-23) (36 гъ.)
Къыздэхъуар: Псыхъурей, КъБР, Урысей
Дунейм щехыжар:


Урыш Анзор, Суадин и къуэ - адыгэ бэнакӀуэ хуит; Урысейм спортымкӀэ щӀыхь зиӀэ и мастер цӀэ лӀапӀэр зезыхьэ.
Зыгъасэр Тембот Анзор, Миндиаишвили Дмитрий.


Биографиэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Урыш Анзор 1987 гъэм Псыхъурей къуажэм къыщалъхуащ. Япу зыгъасэн щӀэзыдзар и адэращ - Урыш Суадин, Мухьэмэд и къуэ.

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]