Риэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Джорджс псым и риэ (Аустралиэ)

Риэ ерэ риэс — псыхъуэм и пэ хым щIихъумэу къэхъуа Iуфэ хыжьэ. Риэхэм и нэхъыбэм жыг къудамэ зыубгъуам и щытыкIэм хуэдэ щытыкIэ яIэщ. Риэхэм я инагъымрэ я кIыхьагъмрэ щIэх-щIэхыурэ захъуэж хым и щытыкIэм елътауэ. Апхуэдэу иныкъуэм деж хыр къоури риэм щIы иубыдыр зэуэ хегъахъуэ. Иныкъуэм хыр йокIуэтыжри риэм и инагъри и кIыхьагъри хощIыж.

Этимологиэ[гъэтэрэзын | edit source]

Япэм риэкIэ Эспаниэм и Iуфэм Iут хылъэхэрат зэджэу щтар. Риэр галисиибзэ rio (псы) псалъэм къыхокI. Иджыри къыздэс Галисиэм и хы Iуфэм псы хэлъадэу хъуам я пэм риэкIэ ироджэ.

ТIэкIу тIэкIуури а гурыIуэгъуэр, дэни хым щIигъэна псыхъуэм и пэ Iыхьэхэм я цIэ папщIэу ятехьащ.

Къызэрыхъур[гъэтэрэзын | edit source]

Риэхэр къыщохъу хым и лъэгагъыр, щIым и лъэгагъым елътауэ щыдэкIуейм деж.

Риэхэм я щытыкIэхэр Iестуарийм е тэманым я щытыкIэхэм ещхьщ. Риэхэр фиордхэм я щытыкIэхэми хуагъадэ, ауэ фиордхэм елътауэ риэхэр щIым 50 км нэхъ нэхъыбэкIэ дыхьэкъым икIи фиордхэм елътауэ я кууагъхэр куэдкIэ нэхъ цIыкIущ.

Сурэтылъэ[гъэтэрэзын | edit source]