Ӏестуарий

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Ӏейстуарийм и теплъэ

Ӏестуа́рий (лат-бз. aestuarium — хым щӀихъумэ псыпэ) — арыхъуанэм ещхьу псыр хым щыхэлъадэм деж, хым щӀихъумэ псыпэм зэреджэ.

Ӏестуарийхэр къыщыхъу хабзэр, псым къихь техьахэр хым и и уэрпхэм дилъэсыкӀыурэ щыӀуаххэм дежщ. А пӀэхэм деж кууагъэхэр зэуэ ин мэхъу. Апщыгъуэхэм деж псым къихь техьэхэр куэд хъухэу къихьхэми, псыпэм деж ахэр щызэтрихьэкъым.

Ӏестуарийм хуэдэу псыпэ зиӀэхэм ящыщщ псалъэм папщӀэ Амазонэ, Темзэ, Енисей, Ла-Платэ псыхэр.

Еуропэм и нэхъ ин дыдэ Ӏестуарий зиӀэр Жирондэ псыращ.

Ӏестуарийм и щытыкӀэм пэбгъэув хъунущ псым и делтэр.

Ӏестуарий нэхъ ин зиӀэ псыхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ФщӀэрэ фэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Дунейм и нэхъ ин дыдэу тет къалэ 32-м щыщу 22-р Ӏестуарий Ӏуфэм зэрыӀутхэр.

Сурэтылъэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]