Jump to content

Губа

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Невэ Губа

Губа́ — щӀылъэм кууэ дыхьэ хыжьэм ерэ хылъэм и урысыбзэцӀэ. Урысейм и лъэныкъуэмкӀэ Арктикэ хышхуэм хэлъадэ псыхэм я нэхъыбапӀэр япэ щӀыкӀэ губарэщ зыхэлъадэр.

Нэхъ ин дыдэ губауэ ябжыр Об псыр зыхэлъадэ Об губаращ.