Хылъэ

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Хылъэ

Хылъэ — хыхэм, псыхъурейхэм, хыжьэхэм я Iыхьэ къыхэгъэщхьэхукIа, лъаныкъуищкIэ щIыкIэ (псы IуфэкIэ, джабэкIэ, тIыгукIэ) къэухъуреихьауэ, абы къыхэкIыуи уэрпхэмрэ жьыхэмрэ хуиту хылъэм къыдамыгъэхьэу.

ЩIыпIэ щытыкIэхэм хылъэхэм я гидрологикэ режимхэр зэтраухуэхэр, абы елътауи хылъэм и режимыр адрей къыпэщылъ псыхэм къащхьэщокI.

Ижь лъандэрэ хылъэхэр кхъухьхэм я щытыпIэу къагъэсэбэп. Псалъэм папщIэ ЦIэмэз хылъэ. Иныкъуэм деж хылъэхэм гаванкIэ йоджэхэ.

Нэхъ ин хылъэхэр:

Сурэтылъэ[гъэтэрэзын | edit source]

Гулъытэгъуэхэр[гъэтэрэзын | edit source]