Хыжьэ

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
ЩӀылъэку хым и зы хыжьэ цӀыкӀу

Хыжьэ — хышхуэм, хым, псыхъурейм мыдрей дэтхэнэ псылъэми и Ӏыхьэ, куууэ щӀылъэм дыхьэ.

Хыжьэхэр я щытыкӀэмкӀэ зэхадзхэ — хъулъый, губа, Ӏестуарий, фиорд, тэман, лагунэ, гавань.

ГидрологикэкӀи гидрохимэкӀи хыжьэхэр сыткӀи тохуэхэр псылъэ зэпыщӀам. Ауэ иныкъуэхэм деж хыжьэхэм щӀыпӀэ здэщыӀэм и климатым елътауэ, я псыщхьэм и гидрологикэм тӀэкӀу зихъуэжынкӀэ хэлъщ мыдрей псылъэ зэпыщӀам елътауэ.

Нэхъ ин хыжьэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Дуней Хышхуэм и нэхъ ин хыжьэхэу ябж — Аласкэ, Бенгал, Бискай, Аустралиэ ин, Гуиней жыжьэхэр.

Хы ерэ хыжьэ?[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Хыжьэ гуэрхэр щыӀэщ я гидрологикэ режимымкӀэ хыуэ щыту, ауэ ижь ижьыжь лъандэрэ хыжьэу еджэурэ, а цӀэр къахуинауэ. Псалъэм папщӀэ Мексикэ, Фарс, Калифорниэ, Гудзон хыжьэхэр.

Сурэтылъэ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Иджыри феплъ[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ТехьэпӀэхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]