Пэхьэнцэбзу

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Пэхьэнцэбзу
Пэхьэнцэбзу
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Псыхэуэбзагуэ теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Мысырбзу лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Пэхьэнцэбзухэр
ЛӀэужъыгъуэ: Пэхьэнцэбзу
Латин цӀэр
Platalea leucorodia
Linnaeus, 1758


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 174933
NCBI 257867
Platalea leucorodia

Пэхьэнцэбзу (лат-бз. Platalea leucorodia) — мысырбзу лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

ПӀащэщ, дамэ лъэныкъуэр см. 39-м нос. Теплъэ нэхъыщхьэр хужьщ, лъакъуэхэр фӀыцӀэщ, пэ пӀащӀэ хьэнцэм ещхьыр гъуэжьыфэщ. И щхьэ щӀыбым цы кӀыхь Ӏэрамэ къыхокӀ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Щогъуалъхьэ Хы ФӀыцӀэ, Хы МыутӀэ, Хы Каспийм я псы хэлъэдапӀэхэм, атӀанэ Еуропэм, Азиэм я щӀыпӀэ щхьэхухэм.

Ӏусыр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Ӏусыр псы псэущхьэ жьгъейхэр, гъудэбадзэ, абыхэм я хупсхэрщ, Ӏумпэм ящӀкъым хьэндыркъуакъуи шындырхъуои.


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.