Jump to content

Мысырбзу лъэпкъыр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Мысырбзу лъэпкъыр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Псыхэуэбзагуэ теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Мысырбзу лъэпкъыр
Латин цӀэр
Threskiornithidae
Richmond, 1917


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 174922
NCBI 33574

Мысырбзу лъэпкъыр (лат-бз. Threskiornithidae) — псыхэуэбзагуэ хэкӀыгъуэм щыщ лъэпкъщ.

ЩӀыпӀэ хуабэхэм куэду щыпсэу лъэпкъщ. Абы хэхьа лӀэужьыгъуэхэр къэщӀэгъуафӀэщ я пщэ, лъакъуэ, пэ псыгъуэ кӀыхьхэмкӀэ (пэхьэнцэбзум къанэмыщӀауэ). Нэхъыбэм я щхьэр, пщэр цыншэщ, хьэгуагуэ яӀэщ. Мысырбзухэр хулъэншэщ. Гупышхуэхэурэ псыӀуфэхэм гъунэгъуу щогъуалъхьэ.

Лъэпкъ къуэдзитӀу, лъэпкъыгъуэ 13-рэ лӀэужьыгъуэ 32-рэ къызэщӀеубэдэ, ахэр:

Мысырбзу лъэпкъ къуэдзэр Threskiornithinae

Пэхьэнцэбзу лъэпкъ къуэдзэр Plateinae


  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.