Псейбзухэр

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Псейбзухэр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Псейбзу лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Псейбзухэр
Латин цӀэр
Regulus
Cuvier, 1800

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 179864
NCBI 13244

Псейбзухэр (лат-бз. Regulus) — унэбзу хэкӀыгъуэм щыщщ.

Теплъэр[гъэтэрэзын | edit source]

Мыхэр къуалэбзу жьгъей дыдэщ, г. 5-7 нэхъыбэ къамышэчу, дамэ лъэныкъуэр мм. 60 щӀимыгъуу. Пэ пӀащӀэхэр ину гъэшащ.

Здэпсэухэр[гъэтэрэзын | edit source]

Псейбзухэр Еуропэм, Азиэм, Ишъхъэрэ Америкэм и кхъуакӀэ мэзхэм щопсэухэр.

ЗэхэгъэкӀыгъэр[гъэтэрэзын | edit source]

Лъэпкъыгъуэм лӀэужьыгъуибл зэщӀеубыдэщ, ахэр:


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.