Псейбзухэр

Тхыгъэр къыздрахар Уикипедиэ
Псейбзухэр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Псейбзу лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Псейбзухэр
Латин цӀэр
Regulus
Cuvier, 1800


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 179864
NCBI 13244

Псейбзухэр (лат-бз. Regulus) — унэбзу хэкӀыгъуэм щыщщ.

Теплъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Мыхэр къуалэбзу жьгъей дыдэщ, г. 5-7 нэхъыбэ къамышэчу, дамэ лъэныкъуэр мм. 60 щӀимыгъуу. Пэ пӀащӀэхэр ину гъэшащ.

Здэпсэухэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Псейбзухэр Еуропэм, Азиэм, Ишъхъэрэ Америкэм и кхъуакӀэ мэзхэм щопсэухэр.

ЗэхэгъэкӀыгъэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

Лъэпкъыгъуэм лӀэужьыгъуибл зэщӀеубыдэщ, ахэр:


Тхылъхэр[зэгъэзэхуэжын | кодыр зэгъэзэхуэжын]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.