Псейбзу

Къыздихар Уикипедиэ
Jump to navigation Jump to search
Псейбзу
Псейбзу
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Псейбзу лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Псейбзухэр
ЛӀэужъыгъуэ: Псейбзу
Латин цӀэр
Regulus ignicapilla
Temminck, 1820
И щӀыпӀэр
сурэт
    здигъуалъхьэр
    гъэпсом
    щӀымахуэр здырих

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 562697
NCBI 73322
Regulus ignicapilla

Псейбзу (лат-бз. Regulus ignicapilla) — псейбзу лъэпкъым щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Теплъэр[гъэтэрэзын | edit source]

Ди къуалэбзухэм я нэхъ жьгъей дыдэу къыщӀэкӀынщ: дамэ лъэныкъуэм мм. 47-55-щ зэрыхъур, къешэч г. 5-7. Щхьэщыгур гъуэжь-лыдщ, кусэ фӀыцӀэ пщэдыкъым нэс ирекӀуэкӀыу. ТхыцӀэр гъуэ-удзыфэ лыдщ, ныбэ щӀагъыр щхъуэ-тэхуфэщ, жьэгъумрэ джабэхэмрэ гъуэжьыфэщ.

Здэпсэухэр[гъэтэрэзын | edit source]

Щогъуалъхьэ Къаукъазым и къухьэпӀэ кхъуакӀэ мэзхэм, къинэмыщӀауэ — Еуропэм, Азиэм, Ищхъэрэ-КъухьэпӀэ Африкэм, Ищхъэрэ Америкэм.

Ӏусыр[гъэтэрэзын | edit source]

И Ӏусыр нэхъыщхьэу гъудэбадзэ, хьэпщхупщ, абыхэм я хупсхэр, бэджхэр.


Тхылъхэр[гъэтэрэзын | edit source]

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.